Diaconaal consulent

Diaconaal consulent

Sinds 1 januari 2014 is Wim van Ree als diaconaal consulent werkzaam bij de Diaconie van de Protestantse Gemeente. Daarvoor was hij werkzaam in verschillende functies bij de Protestantse Gemeente Zwolle voornamelijk binnen het diaconaat.

Zijn functie bestaat uit vier kerntaken. Dat zijn:

– Aandacht en zorg voor rand- en niet-kerkelijken.

– Een actieve rol spelen in het adviseren en aanwijzen van geconstateerde misstanden bij de burgerlijke overheid en maatschappelijke instellingen in de gemeente Zwolle.

– Toerusten van leden van de PGZ (gemeenteleden, maar diakenen in het bijzonder) voor hun roeping tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid.

– Uitvoeren overige taken ten behoeve ondersteuning van het College van Diakenen.

Een uitgebreide versie van zijn taakomschrijving treft u/jij onder dit artikel aan.

In de afgelopen ruim zes jaar en ook in de periode daarvoor is hij binnen de Zwolse hulpverlening een bekende figuur geworden. Zo heeft hij zitting in het bestuur van Hart voor Zwolle, Noodfonds Zwolle, Diaconaal Platform, en is hij zeer nauw betrokken bij de Stadsdialoog Zwolle-armoedevrij en direct betrokken geweest bij de noodopvang van vluchtelingen in de IJsselhallen. Verder is hij een vaste scribent van het kerkblad Gaandeweg waarin hij actuele (diaconale) thema’s aan de orde stelt.

De diaconaal consulent wil u graag van dienst zijn. Dit kan van alles zijn. Te denken valt aan:

– (Mede)-Organiseren of bijwonen van een avond van uw Bijbelkring, gesprekskring, wijkkring of welk verband dan ook waar het diaconaat of daarmee verband houdend het thema is. Op meerdere manieren kan er vorm en inhoud aan worden gegeven. Het kan een gehele avond of ook gedeelten van een avond. Er is bijvoorbeeld een ‘armoedespel’ ontwikkeld die in 3 kwartier kan worden gedaan.

– Het geven en verzorgen van spreekbeurten over diaconaat en diaconale thema’s.

– Het helpen initiëren van diaconale projecten binnen in uw kring, buurt of welke setting dan ook.

– Mocht u zijn vastgelopen in de hulpverlening dan kan hij door zijn kennis van de sociale kaart van Zwolle en zijn netwerk proberen u in contact te brengen met organisaties die u verder kunnen helpen. Een diaconie heeft vaak onbekende of verrassende ingangen bij organisaties.

– Hij kan op korte termijn praktische hulp verlenen. Dit geeft vaak rust in onoverzichtelijke situaties.

– Ook als u iets persoonlijks wilt weten of bespreken dan kunt u met hem contact opnemen, hij komt graag bij u langs of u bij hem.

Iedereen die vragen heeft met betrekking tot zijn aandachtsgebieden en werkzaamheden kan bij hem terecht. Neem gerust contact met hem op. Hij is te bereiken via:Email: diaconie@consulentzwolle.nl en Telefoon: 06 – 1018 6422.

================================================================

Uitgebreide versie takenpakket Diaconaal Consulent Protestantse Gemeente Zwolle.

Aandacht en zorg voor rand- en niet-kerkelijken door:

– fysiek aanwezig te zijn in de Zwolse gemeenschap en contact te zoeken;

– oog en oor te hebben voor de behoeften en vragen van mensen in de knel;

– hart te hebben voor kwetsbare groepen mensen;

– mensen maatschappelijk te activeren.

Een actieve rol spelen in het adviseren en aanwijzen van geconstateerde misstanden bij de burgerlijke overheid en maatschappelijke instellingen in de gemeente Zwolle, door:

– actieve deelname aan en ondersteuning van het Diaconaal Platform Zwolle (DPZ);

– het hebben van oog voor toestanden in de samenleving die van invloed zijn op de welstand van groepen mensen;

– initiatieven te ontwikkelen om misstanden te voorkomen en tegen te gaan.

Toerusten van leden van de PGZ (gemeenteleden, maar diakenen in het bijzonder) voor hun roeping tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid, door:

– toerustingsprogramma’s te ontwikkelen;

– te fungeren als vraagbaak omtrent diaconale vraagstukken;

– toerustingsprogramma’s te geven.

Uitvoeren overige taken ten behoeve ondersteuning van het College van Diakenen, door:

– beschikbaar te zijn voor hulpaanvragen die via het Kerkelijk Bureau worden gedaan;

– deel te nemen aan vergaderingen van het Moderamen en van het College van Diakenen;

– contactpersoon te zijn voor werkgroepen, zoals bijvoorbeeld Commissie Gezamenlijke Kerken, Werkgroep ‘Prettige Vakantie?!’.

Meer nieuws

Armoede

Brochure: Bewerken – bewaren

Uitgeverij: Werkgroep Arme kant van NL/ EVA (2014). Arme kant van Nederland/EVA (1987-2014).

DPZ

Beknopt jaarverslag 2019 Diaconaal Platform Zwolle

Met dit jaarverslag wil het Diaconaal Platform inzicht geven in de activiteiten van het afgelopen jaar. Dit is waardevol voor de leden van het Platform, maar ook juist buiten het Platform kan zichtbaar worden gemaakt waar het Platform voor staat. Ook zal het dienen als een moment van reflectie. Diaconaal Beraad Diaconaal Platform Zwolle. Een…

Armoede

Brochure: Helpen onder protest.

Auteur: Evelyn Schwarz. Uitgeverij: Werkgroep Arme Kant van nederland/EVA en Kerk in Actie (2004). Armoede is terug van nooit weggeweest, wie betrokken is bij het werk van een diaconie of parochiële caritas instelling weet dit. De laatste jaren neemt het aantal mensen die bij de kerken om (financiële) hulp vragen schrikbarend toe, vaak ook omdat…