Diaconaal consulent

Diaconaal consulent

Sinds 1 januari 2014 is Wim van Ree als diaconaal consulent werkzaam bij de Diaconie van de Protestantse Gemeente. Daarvoor was hij werkzaam in verschillende functies bij de Protestantse Gemeente Zwolle voornamelijk binnen het diaconaat.

Zijn functie bestaat uit vier kerntaken. Dat zijn:

– Aandacht en zorg voor rand- en niet-kerkelijken.

– Een actieve rol spelen in het adviseren en aanwijzen van geconstateerde misstanden bij de burgerlijke overheid en maatschappelijke instellingen in de gemeente Zwolle.

– Toerusten van leden van de PGZ (gemeenteleden, maar diakenen in het bijzonder) voor hun roeping tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid.

– Uitvoeren overige taken ten behoeve ondersteuning van het College van Diakenen.

Een uitgebreide versie van zijn taakomschrijving treft u/jij onder dit artikel aan.

In de afgelopen ruim zes jaar en ook in de periode daarvoor is hij binnen de Zwolse hulpverlening een bekende figuur geworden. Zo heeft hij zitting in het bestuur van Hart voor Zwolle, Noodfonds Zwolle, Diaconaal Platform, en is hij zeer nauw betrokken bij de Stadsdialoog Zwolle-armoedevrij en direct betrokken geweest bij de noodopvang van vluchtelingen in de IJsselhallen. Verder is hij een vaste scribent van het kerkblad Gaandeweg waarin hij actuele (diaconale) thema’s aan de orde stelt.

De diaconaal consulent wil u graag van dienst zijn. Dit kan van alles zijn. Te denken valt aan:

– (Mede)-Organiseren of bijwonen van een avond van uw Bijbelkring, gesprekskring, wijkkring of welk verband dan ook waar het diaconaat of daarmee verband houdend het thema is. Op meerdere manieren kan er vorm en inhoud aan worden gegeven. Het kan een gehele avond of ook gedeelten van een avond. Er is bijvoorbeeld een ‘armoedespel’ ontwikkeld die in 3 kwartier kan worden gedaan.

– Het geven en verzorgen van spreekbeurten over diaconaat en diaconale thema’s.

– Het helpen initiëren van diaconale projecten binnen in uw kring, buurt of welke setting dan ook.

– Mocht u zijn vastgelopen in de hulpverlening dan kan hij door zijn kennis van de sociale kaart van Zwolle en zijn netwerk proberen u in contact te brengen met organisaties die u verder kunnen helpen. Een diaconie heeft vaak onbekende of verrassende ingangen bij organisaties.

– Hij kan op korte termijn praktische hulp verlenen. Dit geeft vaak rust in onoverzichtelijke situaties.

– Ook als u iets persoonlijks wilt weten of bespreken dan kunt u met hem contact opnemen, hij komt graag bij u langs of u bij hem.

Iedereen die vragen heeft met betrekking tot zijn aandachtsgebieden en werkzaamheden kan bij hem terecht. Neem gerust contact met hem op. Hij is te bereiken via:Email: diaconie@consulentzwolle.nl en Telefoon: 06 – 1018 6422.

================================================================

Uitgebreide versie takenpakket Diaconaal Consulent Protestantse Gemeente Zwolle.

Aandacht en zorg voor rand- en niet-kerkelijken door:

– fysiek aanwezig te zijn in de Zwolse gemeenschap en contact te zoeken;

– oog en oor te hebben voor de behoeften en vragen van mensen in de knel;

– hart te hebben voor kwetsbare groepen mensen;

– mensen maatschappelijk te activeren.

Een actieve rol spelen in het adviseren en aanwijzen van geconstateerde misstanden bij de burgerlijke overheid en maatschappelijke instellingen in de gemeente Zwolle, door:

– actieve deelname aan en ondersteuning van het Diaconaal Platform Zwolle (DPZ);

– het hebben van oog voor toestanden in de samenleving die van invloed zijn op de welstand van groepen mensen;

– initiatieven te ontwikkelen om misstanden te voorkomen en tegen te gaan.

Toerusten van leden van de PGZ (gemeenteleden, maar diakenen in het bijzonder) voor hun roeping tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid, door:

– toerustingsprogramma’s te ontwikkelen;

– te fungeren als vraagbaak omtrent diaconale vraagstukken;

– toerustingsprogramma’s te geven.

Uitvoeren overige taken ten behoeve ondersteuning van het College van Diakenen, door:

– beschikbaar te zijn voor hulpaanvragen die via het Kerkelijk Bureau worden gedaan;

– deel te nemen aan vergaderingen van het Moderamen en van het College van Diakenen;

– contactpersoon te zijn voor werkgroepen, zoals bijvoorbeeld Commissie Gezamenlijke Kerken, Werkgroep ‘Prettige Vakantie?!’.

Meer nieuws

Diaconaal consulent

Info Commissie Gezamenlijke Kerken Zwolle

De commissie gezamenlijke kerken is een samenwerkingsverband van de Diaconie Christelijk Gereformeerde Kerk Zwolle, Diaconie Protestantse Gemeente Berkum (de Hoofdhof), Diaconie Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Zwolle-Centrum, Zwolle-Zuid en Berkum, Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle en de Parochiële Caritas Instelling Zwolle e.o. (RK). Elke diaconie heeft een afvaardiging in de commissie die zonder last of ruggespraak een beslissing…

Afronding project Straatmeisjes in Ghana

We hebben onze actieve betrokkenheid bij het project Straatmeisjes in Ghana in een feestelijke dienst op 20 februari jl afgesloten. De financiële balans is intussen ook opgemaakt. Twee jaar activiteiten heeft het formidabele bedrag van € 13.335,97 opgebracht. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage, ook namens de meisjes.ZWO-commissie Adventskerk-Oosterkerk

DPZ

Dag van de mantelzorg

Op dinsdag 10 november a.s. is het weer de jaarlijkse dag van de mantelzorg. Op deze dag willen we mantelzorgers in het zonnetje zetten en laten merken dat zij worden gewaardeerd. Terecht, er wordt door deze mensen veel werk in stilte verricht en vaak is het  onzichtbaar. Het thema voor dit jaar is ‘Verras de…