Beknopt jaarverslag 2019 Diaconaal Platform Zwolle

DPZ

Met dit jaarverslag wil het Diaconaal Platform inzicht geven in de activiteiten van het afgelopen jaar. Dit is waardevol voor de leden van het Platform, maar ook juist buiten het Platform kan zichtbaar worden gemaakt waar het Platform voor staat. Ook zal het dienen als een moment van reflectie.

Diaconaal Beraad Diaconaal Platform Zwolle.

Een aantal keren per jaar komen de 27 bij het Platform aangesloten diaconieën bij elkaar. In 2019 waren er drie bijeenkomsten.

Op 26 februari van dat jaar een eerste bijeenkomst in de Sionskerk. Begonnen werd met een presentatie van Maaike Broeksema over de Stichting Gevangenenzorg Zwolle. In de PI-Zwolle heeft deze stichting een alphacursus gegeven. Verder begeleidt men in enkele gevallen ex-gedetineerden bij een terugkeer in de samenleving.

Het hoofdthema voor die avond was ‘eenzaamheid’. Deze avond was een vervolg op die van november 2018. Op deze avond is het meer toegespitst. Gerry Vrielink van het KBO ging in haar bijdrage in op ‘Eenzaamheid en maatschappelijk isolement’. Geert van der Wal van de Stadkamer belichtte activiteiten van de Stadkamer tegen eenzaamheid. Tot slot vertelde Geert Tuinstra, diaken VEZ, hoe zij dit in hun gemeente concreet hebben aangepakt.

Na de inleiding was er een interactie met de zaal. De output van de avond is de input voor de brochure ‘Eenzaamheid en kerken’.

Op 14 mei werden de contacten met de politiek opgepoetst. In het fractiehuis (gemeentehuis) waren er weer de ontmoetingen met raadsleden van de fracties CDA en CU. Aan de hand van een zestal actuele thema’s gingen diakenen kritisch in gesprek met de raadsleden. Opnieuw waren de gesprekken zinvol en wederzijds lerend. Als vervolg wordt in kleiner verband verder gepraat wat kerk en politiek voor elkaar kunnen betekenen.

De laatste avond op 26 november was er een programma over dak- en thuisloosheid in Zwolle. Wim de Water van het Leger des Heils, Jos Spikker van de Herberg, Rudy Ottens van de GGD/Team VIA, Merlijn Pullen van LIMOR en Monique Boeijen van de woningbouwvereniging SWZ belichtten het onderwerp vanuit verschillende perspectieven.

Van de avonden 26 februari en 26 november zijn uitgebreide verslagen beschikbaar. Deze zijn op te vragen bij de secretaris.

Klankbordgroep Sociaal Domein.

De klankbordgroep is een denktank en bron van informatie voor het Diaconaal Platform van onderwerpen uit het Sociaal Domein. De leden van de werkgroep hebben kennis van verschillende onderwerpen uit het Sociaal Domein. Verder geeft zij het Diaconaal Platform gevraagd en ongevraagd advies over deze onderwerpen.

De klankbordgroep bestaat uit: Alie Bakker, Alie Kleene, Jenneke Steen, Onno Sijperda, Piet van Zwol, Wiebe Feenstra (voorzitter) en Wim van Ree.

De klankbordgroep heeft zich samen met het Diaconaal Beraad intensief bezig gehouden met het onderwerp ‘Eenzaamheid’. Dit zal resulteren in de eerder genoemde brochure ‘Eenzaamheid en kerken’. (Door absentie van de vormgever verschijnt de brochure begin 2020). Verder is er nagedacht over een notitie financiële kerkshoppers, zijn de plannen van de gemeente over het maatschappelijk voorveld zoals verwoord in de hervomingsagenda besproken, was er aandacht voor de dak- en thuisloosheid in Zwolle, de kerstpakkettenactie en het vrijwilligersbeleid van de kerken.

Stuurgroep.

De stuurgroep fungeert als dagelijks bestuur voor het Diaconaal Platform. Het afgelopen jaar is zij 10 keer bijeen geweest. In principe wordt er buiten de zomermaanden om maandelijks vergaderd. De stuurgroep handelt de dagelijkse gang van zaken af. Acute zaken worden afgewikkeld door de voorzitter en de secretaris.

Qua personele samenstelling is de stuurgroep in 2019 grotendeels weer op volle sterkte. In januari trad Peter van de Kamp, emeritus docent diaconaat TU-Kampen, toe tot de stuurgroep. Hij neemt een kwaliteitszetel in. De afvaardiging van de Vrije Evangelisatie Zwolle was door de ziekte van Pieter Jan Bouw vacant. In het najaar is deze vacature vervuld met de komst van Berlinde Bouw.

Binnen de stuurgroep zijn de contacten met de aangesloten diaconieën geografisch verdeeld onder de leden van de stuurgroep. De stuurgroep bestaat, in alfabetische volgorde voornamen, uit de volgende personen:

 • Berlinde Bouw (Vrije Evangelisatie Zwolle), contactpersoon diaconieën Zwolle-Noord.
 • Fokke van Dalen (Thomas a Kempisparochie), voorzitter en contactpersoon voor de strategische partners Diaconaal Platform.
 • Lubbert Schenk (kleinere Gereformeerde kerken), contactpersoon diaconieën Zwolle-West en lid werkgroep ‘Zwolle deelt vakanties’.
 • Peter van de Kamp (kwaliteitszetel), vorming en toerusting.
 • Wiebe Feenstra (Gereformeerde kerken), contactpersoon diaconieën Zwolle-Zuid, en voorzitter klankbordgroep Sociaal Domein.
 • Wim van Ree (Protestantse Gemeente Zwolle), secretaris en contactpersoon diaconieën Zwolle-Midden, voorzitter/secretaris ‘Zwolle deelt vakanties’.
 • Voor contacten diaconieën Zwolle-Oost bestaat nog een vacature. Voorlopig nemen Wiebe Feenstra (Dieze) en Wim van Ree (Berkum) de honneurs waar.

In Zwolle-Zuid zijn de vier diaconieën van de kerken in die wijk verenigd in het Diaconaal Team Zuid. Dit team is een aantal keren bij elkaar geweest en heeft concrete activiteiten ondernomen. Er zijn ook geregelde contacten met de stadsdeelmanager Serge Westerdiep en met de manager van het Sociaal Wijkteam Zuid, Karin Otten.

De bezoeken aan de Diaconieën van Zwolle-Midden (verreweg het grootste gebied) zullen in 2020 worden afgerond. Er zijn ook gesprekken geweest met de wijkmanager en wijkbeheer-der Assendorp/Midden.

Met de contacten van diaconieën Zwolle-West is een begin gemaakt. Door de vacatures zijn de Diaconieën in Noord en Oost weinig bezocht. Overigens werken een zevental kerken in Dieze-Oost al samen. Dit gebeurt i.s.m. met Youth for Christ.

Overige activiteiten van de stuurgroep:

 • Coördinatie werkgroep ‘Zwolle deelt vakanties’.
 • Deelname aan verschillende stedelijk werkgroepen w.o. werkgroep Inkomensondersteuning, Werkgroep Welzijn en Levensbeschouwing (WWL) etc.
 • Faciliteren voortbestaan Kledingbank Zwolle.
 • Organisatie en coördinatie zondagmiddagopvang voor dak- en thuislozen in het inloophuis de Bres.
 • In april hebben een drietal leden samen met verschillende organisaties uit het maatschappelijk voorveld de bijeenkomst van de gemeente Zwolle getiteld ‘Samenspel’ bijgewoond.
 • Samenstellen brochure ‘Eenzaamheid en kerken’.
 • Coördineren kerstpakketten v.w.b. de bij het Platform aangesloten diaconieën.
 • Mede voorbereiden van de halfjaarlijkse Stadsdialoog ‘Zwolle-armoedevrij’.

Van de hand van Peter van de Kamp verscheen de nota ‘Notities over een diaconaal leerhuis’. Deze nota is een opzet voor een aantal leerhuisavonden over diaconaat en bedoeld voor de diakenen van de bij het Platform aangesloten kerken. De leerhuisavonden zullen in de loop van 2020 hun beslag krijgen.

Op 22 februari 2019 zijn de leden van de stuurgroep met echtgenotes te gast geweest bij de familie Van Dalen om onder meer onder het eten elkaar wat beter te leren kennen. Verder heeft de voorzitter bilaterale gesprekken gevoerd met ieder lid van de stuurgroep.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn over dit verslag, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via de secretaris, consulent@diaconiezwolle.nl

Meer nieuws

DPZ

Dag van de mantelzorg

Op dinsdag 10 november a.s. is het weer de jaarlijkse dag van de mantelzorg. Op deze dag willen we mantelzorgers in het zonnetje zetten en laten merken dat zij worden gewaardeerd. Terecht, er wordt door deze mensen veel werk in stilte verricht en vaak is het  onzichtbaar. Het thema voor dit jaar is ‘Verras de…

Adventsactie van de ZWO: ‘Doe mee met de thee!’

Adventsthee voor Bangladesh: actie van 27 november tot Kerst! In deze Adventsperiode zullen de jongeren van de Providergroep  & de  XL- groep proberen zoveel mogelijk thee te verkopen aan gemeenteleden in de kerk of aan hun vrienden en familie daarbuiten. 1 zakje van 50 gram thee kost € 4,-  Er zitten 25 kopjes thee in…

Diaconale bibliotheek

Boek: De ongeziene gezien

In dit boek zijn acht verhalen opgetekend van mensen die door heel verschillende omstandigheden in een kwetsbare situatie zijn gekomen. Het zijn ontmoetingen met mensen die de moed hebben gehad om met ontwapenende openheid over zichzelf te vertellen. Het zijn ontroerende verhalen over hun strijd en keuzes, over moeite en kracht, angst en onvermogen, maar…